سه راه تبدیل ۴۵

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L1 mm  L2 mm
 ۷۵/۵۰ ۰۷۰-۰۵۰-۴۵ ۴۵ ۸ ۱۸۰ ۱۳۶
 ۱۱۰/۵۰ ۱۰۰-۰۵۰-۴۵ ۴۵ ۱۷ ۱۴۰ ۱۵۸
 ۱۱۰/۷۵ ۱۰۰-۰۷۰-۴۵ ۴۵ ۱ ۱۸۸ ۱۸۶
  ۱۲۵/۱۱۰ ۱۲۵-۱۰۰-۴۵ ۴۵  ۲۸  ۲۹۵  ۲۰۵
 ۱۶۰/۱۱۰ ۱۶۰-۱۰۰-۴۵ ۴۵ ۳۵ ۳۲۰ ۲۳۵
۲۰۰/۱۶۰ ۲۰۰-۱۶۰-۴۵ ۴۵ ۱۷ ۳۴۲ ۳۲۴