لوله یک سر سوکت

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

قطر اسمی mm  طول cm   کد کالا
 ۴۰ ۳۰ ۷۰۰-۰۴۰-۰۳
۵۰ ۷۰۰-۰۴۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۰-۰۴۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۰۴۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۰۴۰-۳۰
قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
۵۰ ۳۰ ۷۰۰-۰۵۰-۰۳
۵۰ ۷۰۰-۰۵۰-۰۵
 ۱۰۰ ۷۰۰-۰۵۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۰۵۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۰۵۰-۳۰
قطر اسمی mm   طول cm  کد کالا
    ۷۵ ۳۰ ۷۰۰-۰۷۰-۰۳
 ۵۰ ۷۰۰-۰۷۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۰-۰۷۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۰۷۰-۲۰
 ۳۰۰ ۷۰۰-۰۷۰-۳۰
 قطر اسمی mm       طول cm      کد کالا
۱۱۰ ۳۰ ۷۰۰-۱۰۰-۰۳
 ۵۰ ۷۰۰-۱۰۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۰-۱۰۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۱۰۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۱۰۰-۳۰
    قطر اسمی mm           طول cm          کد کالا
 ۱۲۵  ۳۰ ۷۰۰-۱۲۵-۰۳
۵۰ ۷۰۰-۱۲۵-۰۵
 ۱۰۰ ۷۰۰-۱۲۵-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۱۲۵-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۱۲۵-۳۰
    قطر اسمی mm               طول cm              کد کالا
    ۱۶۰ ۳۰ ۷۰۰-۱۶۰-۰۳
۵۰ ۷۰۰-۱۶۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۰-۱۶۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۱۶۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۱۶۰-۳۰
    قطر اسمی mm    طول cm                  کد کالا
۲۰۰  ۳۰  ۷۰۰-۲۰۰-۰۳
۵۰  ۷۰۰-۲۰۰-۰۵
 ۱۰۰  ۷۰۰-۲۰۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۰-۲۰۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۰-۲۰۰-۳۰