لوله یک سر سوکت true silent پلی ران

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
۵۰ ۳۰ ۹۰۰-۰۵۰-۰۳
۵۰ ۹۰۰-۰۵۰-۰۵
 ۱۰۰ ۹۰۰-۰۵۰-۱۰
۲۰۰  ۹۰۰-۰۵۰-۲۰
۳۰۰  ۹۰۰-۰۵۰-۳۰
قطر اسمی mm   طول cm  کد کالا
    ۷۵ ۳۰     ۹۰۰-۰۷۰-۰۳
 ۵۰     ۹۰۰-۰۷۰-۰۵
 ۱۰۰     ۹۰۰-۰۷۰-۱۰
۲۰۰     ۹۰۰-۰۷۰-۲۰
  ۳۰۰     ۹۰۰-۰۷۰-۳۰
 قطر اسمی mm       طول cm      کد کالا
۱۱۰ ۳۰ ۹۰۰-۱۰۰-۰۳
 ۵۰ ۹۰۰-۱۰۰-۰۵
۱۰۰ ۹۰۰-۱۰۰-۱۰
۲۰۰ ۹۰۰-۱۰۰-۲۰
۳۰۰ ۹۰۰-۱۰۰-۳۰
    قطر اسمی mm           طول cm          کد کالا
 ۱۲۵ ۳۰ ۹۰۰-۱۲۵-۰۳
۵۰ ۹۰۰-۱۲۵-۰۵
۱۰۰ ۹۰۰-۱۲۵-۱۰
۲۰۰ ۹۰۰-۱۲۵-۲۰
۳۰۰ ۹۰۰-۱۲۵-۳۰
    قطر اسمی mm               طول cm              کد کالا
    ۱۶۰ ۳۰ ۹۰۰-۱۶۰-۰۳
۵۰ ۹۰۰-۱۶۰-۰۵
۱۰۰ ۹۰۰-۱۶۰-۱۰
۲۰۰ ۹۰۰-۱۶۰-۲۰
۳۰۰ ۹۰۰-۱۶۰-۳۰