لوله پلی اتیلن ۶ و ۱۰ اتمسفر

تومان

لوله های پلی اتیلن PE100 ،در صورت سفارش تولید و ارائه می شود.

دارای نشان استاندارد ملی
منطبق با استاندارد  DIN8074
دارای نواری آبی در امتداد طولی
مورد استفاده در سیستم های :
آبیاری  تحت فشار (قطره ای و بارانی)
مناسب ترین لوله برای انتقال و توزیع آب
در طول های استاندارد

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

قطراسمیmm

ضخامتmm

قطرخارجی

mm

فشار اسمی

atm)PN)

طولm

مواد

وزن

یک مترkg

۱۶.۰۰

۱/۴+۰/۴

۱۶+۰.۳

۴

کلاف ۴۰۰متری

PE-LD

۰/۰۶۴

۲۰´۲/۰

۲/۰+۰/۳

۲۰+۰.۳

۱۳

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۱۱۸

۲۵´۲/۰

۲/۰+۰/۳

۲۵+۰.۳

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۱۵۱

۳۲´۲/۴

۲/۴+۰/۴

۳۲+۰.۳

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۲۳۲

۴۰´۲/۰

۲/۰+۰/۳

۴۰+۰.۴

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۲۵۱

۴۰´۳/۰

۳/۰+۰/۵

۴۰+۰.۴

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۳۵۶

۵۰´۲/۴

۲/۴+۰/۴

۵۰+۰.۴

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۳۷۴

۵۰´۳/۷

۳/۷+۰/۵

۵۰+۰.۴

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۵۴۹

۶۳´۳/۰

۳/۰+۰/۴

۵۰+۰.۴

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۵۸۰

۶۳´۴/۷

۴/۷+۰/۶

۶۳+۰.۴

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۸۷۳

۷۵´۳/۶

۳/۶+۰/۵

۷۵+۰.۵

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۰/۸۲۸

۷۵´۵/۶

۵/۶+۰/۷

۷۵+۰.۵

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۱/۲۴

۹۰´۴/۳

۴/۳+۰/۶

۹۰+۰.۶

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۱/۱۸

۹۰´۶/۷

۶/۷+۰/۸

۹۰+۰.۶

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۱/۷۷۰

۱۱۰´۵/۳

۵/۳+۰/۷

۱۱۰+۰.۷

۶

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۱/۷۷۰

۱۱۰´۸/۱

۸/۱+۱/۰

۱۱۰+۰.۷

۱۰

کلاف ۱۰۰متری

PE-HD PE80

۲/۶۲

۱۲۵´۶۰

۶/۰+۰/۷

۱۲۵+۰.۸

۶

کلاف ۵۰متری

PE-HD PE80

۲/۲۷

۱۲۵´۹/۲

۹/۲+۱/۱

۱۲۵+۰.۸

۱۰

کلاف ۵۰ متری

PE-HD PE80

۳/۳۷

۱۶۰´۷/۷

۷/۷+۰/۹

۱۶۰+۱.۰

۶

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80

۳/۷۲

۱۶۰´۱۱/۸

۱۱/۸+۱/۳

۱۶۰+۱.۰

۱۰

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80

۵/۵

۲۰۰´۹/۶

۹/۶+۱/۱

۲۰۰+۱.۲

۶

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80

۵/۷۸

۲۰۰´۱۴/۷

۱۴/۷+۱/۶

۲۰۰+۱.۲

۱۰

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80

۸/۵۶

۲۵۰´۱۱/۹

۱۱/۹+۱/۳

۲۵۰+۱.۵

۶

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80

۸/۹۳

۲۵۰´۱۸/۴

۱۸/۴+۲/۰

۲۵۰+۱.۵

۱۰

شاخه ۶ متری

PE-HD PE80