لوله دو سر سوکت

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

قطر اسمی mm  طول cm   کد کالا
 ۴۰ ۵۰ ۷۰۲-۰۴۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۰۴۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۰۴۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۰۴۰-۳۰
قطر اسمی mm طول cm  کد کالا
۵۰ ۵۰ ۷۰۲-۰۵۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۰۵۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۰۵۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۰۵۰-۳۰
قطر اسمی mm   طول cm  کد کالا
    ۷۵ ۵۰ ۷۰۲-۰۷۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۰۷۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۰۷۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۰۷۰-۳۰
 قطر اسمی mm       طول cm      کد کالا
۱۱۰ ۵۰ ۷۰۲-۱۰۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۱۰۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۱۰۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۱۰۰-۳۰
    قطر اسمی mm           طول cm          کد کالا
 ۱۲۵ ۵۰ ۷۰۲-۱۲۵-۰۵
 ۱۰۰ ۷۰۲-۱۲۵-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۱۲۵-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۱۲۵-۳۰
    قطر اسمی mm               طول cm              کد کالا
۱۶۰ ۵۰ ۷۰۲-۱۶۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۱۶۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۱۶۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۱۶۰-۳۰
    قطر اسمی mm    طول cm                  کد کالا
۲۰۰ ۵۰ ۷۰۲-۲۰۰-۰۵
۱۰۰ ۷۰۲-۲۰۰-۱۰
۲۰۰ ۷۰۲-۲۰۰-۲۰
۳۰۰ ۷۰۲-۲۰۰-۳۰