فلنج

تومان

فلنج Flange ابزارهای هستند که به منظور متصل کردن لوله ها، بستن لوله در تغییر مسیر به هم یا تغییر دادن قطر لوله ها بکار می روند. از این رو به فلنج ها اتصال دهنده شیر آلات به لوله ها نیز می گویند که به راحتی باز و بسته می شود. در بیشتر موارد فلنج ها قابل تعویض هستند زیرا در آن ها اکثر استانداردهای محلی با استانداردهای ایزو مطابقت دارند.

مفصل فلنج: اتصالی از لوله ها است، جایی که قطعات اتصالی دارای فلنج هایی هستند که قطعات آنها با یکدیگر متصل می شوند.

دسته: