سیفون با دریچه بازدید

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر /mm  DN/mm   L1/mm   L2/mm  L3/mm  زاویه  L4/mm  L5 /mm  تعداد پیچ  کد کالا
۷۵  ۷۰  ۹۵  ۵۲/۲ ۲۲۸ ۸۷ ۱۶۹ ۵۱/۵ ۸*M6 ۷۵۰-۰۷۰-۰۰
 ۱۱۰  ۱۲۵ ۱۴۱  ۵۲/۱  ۳۰۸  ۸۷ ۲۰۴/۵  ۴۰  ۸*M8 ۷۵۰-۱۰۰-۰۰