سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا
۱۱۰ ۷۵۱-۱۰۰-۰۰
  ۱۲۵ ۷۵۱-۱۲۵-۰۰
 ۱۶۰ ۷۵۱-۱۶۰-۰۰