سه راه ۴۵

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا  زاویه Z mm  L1 mm  L2 mm
 ۴۰   ۷۱۴-۰۴۰-۴۵ ۴۵ ۱۰ ۱۱۴ ۹۵
۵۰ ۷۱۴-۰۵۰-۴۵ ۴۵ ۱۲ ۱۳۳ ۱۱۶
۷۵  ۷۱۴-۰۷۰-۴۵ ۴۵ ۱۸ ۱۸۳ ۱۵۹
۱۱۰ ۷۱۴-۱۰۰-۴۵ ۴۵ ۲۵ ۲۲۴ ۱۹۵
۱۲۵  ۷۱۴-۱۲۵-۴۵ ۴۵  ۲۸   ۲۶۲ ۲۳۴
۱۶۰  ۷۱۴-۱۶۰-۴۵ ۴۵  ۳۵   ۳۸۳ ۲۶۶
۲۰۰  ۷۱۴-۲۰۰-۴۵ ۴۵   ۳۷    ۴۰۲ ۳۶۴