رابط

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا L /mm
۴۰ ۷۱۲-۰۴۰-۰۰ ۱۴۵
۵۰ ۷۱۲-۰۵۰-۰۰ ۱۵۰
۷۵   ۷۱۲-۰۷۰-۰۰ ۱۵۳
۱۱۰ ۷۱۲-۱۰۰-۰۰ ۱۵۸
۱۲۵ ۷۱۲-۱۲۵-۰۰ ۱۶۲
۱۶۰ ۷۱۲-۱۶۰-۰۰ ۱۹۸
۲۰۰  ۷۱۲-۲۰۰-۰۰     –