تبدیل

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 قطر اسمی mm  کد کالا L1mm  L2mm
۵۰/۴۰  ۷۱۳-۰۵۰-۴۰ ۱۰ ۶۶
 ۷۵/۵۰ ۷۱۳-۰۷۰-۵۰ ۱۹ ۷۳
 ۱۱۰/۵۰ ۷۱۳-۱۰۰-۵۰ ۳۷ ۹۳
۱۱۰/۷۵ ۷۱۳-۱۰۰-۷۰ ۲۲ ۸۷
۱۲۵/۱۱۰ ۷۱۳-۱۲۵-۱۰ ۱۶ ۹۵
۱۶۰/۱۲۵ ۷۱۳-۱۶۰-۱۲ ۵۹ ۱۲۶
۲۰۰/۱۶۰ ۷۱۳-۲۰۰-۱۶ ۹۵ ۲۰۰