بست سقفی

تومان

توضیحات محصول

مشخصات فنی :

 سایز-میلی متر  کد کالا
 ۴۰  ۰۱ -۰۴۰- ۰۸۶
۵۰ ۰۱ -۰۵۰- ۰۸۶
۶۳ ۰۱ -۰۶۳- ۰۸۶
۷۵ ۰۱ -۰۷۵- ۰۸۶
۹۰ ۰۱ -۰۹۰- ۰۸۶
۱۱۰ ۰۱ -۱۱۰- ۰۸۶
 ۱۲۵ ۰۱ -۱۲۵- ۰۸۶
۱۶۰  ۰۱ -۱۶۰- ۰۸۶